O projektu

Dlouhodobým problémem české právní teorie a praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií a autorského práva (respektive oboru práva označovaného jako IP/ICT law) není absence specifické legislativy, a dokonce ani odborné diskuse a odpovídající doktríny. Existuje velké množství autorů, kteří nad právními otázkami software, internetu a internetových domén, telekomunikací, a právního jednání prostřednictvím elektronických prostředků intenzivně uvažují.

Většina těchto úvah spočívá primárně v rovině de lege lata a snaží se řešit aktuální problémy, nebo alespoň poskytovat vhodná vodítka a argumentační základnu pro právní praxi. Bohužel, často tyto úvahy postrádají cenného argumentačního partnera, kterým je potvrzující soudní rozhodnutí. Obtížně se vytváří argumentační linie kolem libovolného případu, pokud jeho posouzení ve výsledků závisí na výkladu nikoli kompletně definovaného legislativního pojmu. Tím spíše, pokud tento pojem vychází například z komunitárního práva; uvážíme-li vysokou míru flexibility výkladu prováděného Soudním dvorem Evropské unie, není možné s jistotou tvrdit, že kdokoli zná naprosto přesně obsah všech zákonných pojmů, neboť předvídat rozhodnutí soudu (vnitrostátní rozhodně nevyjímaje) prostě není možné.

Absence rozhodovací praxe s sebou nese též další důsledek, a tím snížení efektivity práce právníků – jak právních teoretiků, tak advokátů a ostatních praktikujících právníků. Je tomu tak z důvodu, že velice často při své práci narazí na takto neurčitý pojem a namísto toho, aby bylo možné z něj jednoduše vyjít, opřít se o jeho obsah s posunout se dál, je nezbytné je se vznikající nejistotou vypořádat kvalitně vypořádat. Tak se může stát, že z důvodu nemožnosti z obsahu takového pojmu vytvořit premisu, jsou následné úvahy rozbité do několika větví v závislosti na presumovaném obsahu daného pojmu. Tyto možné obsahy by samozřejmě primárně měly vznikat v závislosti na již existující doktríně; ta bývá však často názorově nesjednocená a proto nemůže efektivně sloužit, pokud chceme dospět ke kvalitním závěrům.

Tento projekt před sebou vytyčil nelehký a neskromný cíl: výše uvedený stav změnit.

Zvoleným prostředkem je vytvoření této platformy pro diskusi, ze které by mělo nakonec vyvstat několik nejzásadnějších problémů z oblastí výkladu zákonných pojmů, dokazování nebo třeba limitů autorskoprávní ochrany.

Následně plánujeme vytvořit několik procesů, v rámci kterých nám soudy pomohou nalézt řešení těchto zásadních hard-case případů. Pokud budou jejich témata zvolena kvalitně a ve vzájemné provázanosti, máme za to, že bude možné zodpovědět některé otázky, které na své rozřešení teprve čekají, a ve výsledku – v dlouhodobém horizontu – se podaří významným způsobem obohatit českou právní praxi a alespoň nepatrně ji přiblížit stavu, který panuje například v sousedním Německu.

Samozřejmě je zřejmé, že tento postup má své limity. Jedná se jednak o časový rámec, ve kterém budou řešeny jednotlivé případy, a také o omezenou závaznost soudních rozhodnutí do budoucna. Věříme však, že v případě kvalitního nastavení skutkového stavu a argumentace obou stran sporu, bude možné výsledné judikáty využívat v rámci argumentační závaznosti minulých soudních rozhodnutí v souladu se zásadou stejného řešení stejných případů.

Kontakt

Projekt je soukromou iniciativou Mgr. Martina Loučky (absolvent PrF MU) ve spolupráci se spolkem Nugis Finem, který se dlouhodobě zabývá zlepšováním povědomí o právním prostředí a právním vzděláváním veřejnosti.